+385 23 264 652   I   komunalac.nin@zd.ht.hr   I    Ponedjeljak - Petak: 07:00h - 15:00h

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Komunalac Nin d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.    Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na jedan od sljedećih načina:
  • pisanim putem na adresu: KOMUNALAC NIN d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, 23232 Nin
  • putem elektroničke pošte: komunalac.nin@zd.ht.hr, nina@komunalac.nin.hr
  • telefaksom na broj: +385 23 264 652
  • telefonom na broj: +385 23 264 652


KOMUNALAC NIN d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak).

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti niže na stranici.

Službenica za informiranje:
Nina Lipotica
Trg Hrvatskih branitelja 1 23232 Nin
tel/fax: +385 23 264 652
e-mail: nina@komunalac-nin.hr / komunalac.nin@zd.ht.hr


Fotogalerija

Pogledajte sve galerije

Kontaktirajte nas