+385 23 264 652   I   komunalac.nin@zd.ht.hr   I    Ponedjeljak - Petak: 07:00h - 15:00h

O nama

KOMUNALAC NIN d.o.o. trgovačko je društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, Grad Nin, za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Nina kojem administrativno pripadaju sljedeća naselja: Grbe, Nin, Ninski Stanovi, Poljica Brig, Zaton i Žerava.

Grad Nin jedini je osnivač društva i stopostotni vlasnik.

Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Nina“ broj 01/2019), trgovačkom društvu KOMUNALAC NIN d.o.o. povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 • održavanje javnih zelenih površina
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 • održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 • održavanje čistoće javnih površina
 • održavanje javne rasvjete
 • usluge javnih tržnica na malo
 • usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
 • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
 • prigodno ukrašavanje naselja
 • održavanje plaža
 • održavanje poljskih putova
 • zimska služba
 • održavanje rekonstrukcija, konsolidacija i konzervacija gradskih bedema i ostalih spomenika kulture
 • obavljanje kamenoklesarskih i građevinsko-obrtničkih radova na održavanju javnih i javno-prometnih površina (izrada ogradnih zidova, popločavanje ulica kamenim pločama i drugi poslovi)
 • nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme; klupa, dječjih igrališta, košarica za otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, autobusnih nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata za nepropisno parkiranje, ležećih policajaca, zvučnih i vibracijskih traka i sl.
 • obavljanje izvođenja manjih građevinskih radova
 • uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba


Puni naziv: KOMUNALAC NIN d.o.o. za komunalne djalatnosti
Skraceni naziv: KOMUNALAC NIN d.o.o.
Sjedište društva: Trg Hrvatskih branitelja 1, 23232 Nin
OIB: 90049875685
MB: 04376501
Registarski sud: Subjekt je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem 110051833
Temeljni kapital: 20.000,00kn
Član uprave: Ivica Stulić, dipl.ing.stroj., direktor
IBAN: HR7624020061100739043
SWIFT/BIC: ESBCHR22 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.)

Tel/fax: +385 23 264 652
E-mail: komunalac.nin@zd.ht.hr
Web: www.komunalac-nin.hr

USTROJSTVO
Direktor:
Ivica Stulić, dipl.ing.stroj.
e-mail: komunalac.nin@zd.ht.hr

Rukovoditelj komunalne službe:
Branimir Kapović, ing.pom.prom.
e-mail: branimir@komunalac-nin.hr

Rukovoditelj tehničkog sektora:
Marko Sjauš, bacc.ing.aedif.
e-mail: marko@komunalac-nin.hr

Referent za opće i kadrovske poslove:
Nina Lipotica
e-mail: nina@komunalac-nin.hr

Fotogalerija

Pogledajte sve galerije

Kontaktirajte nas