+385 23 264 652   I   komunalac.nin@zd.ht.hr   I    Ponedjeljak - Petak: 07:00h - 15:00h

Kontakt

Komunalac Nin d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1, 23232 Nin
tel/fax: +385 23 264 652
e-mail: komunalac.nin@zd.ht.hr

Direktor:
Ivica Stulić, dipl.ing.stroj.
e-mail: komunalac.nin@zd.ht.hr

Rukovoditelj komunalne službe:
Branimir Kapović, ing.pom.prom.
e-mail: branimir@komunalac-nin.hr

Rukovoditelj tehničkog sektora:
Marko Sjauš, bacc.ing.aedif.
e-mail: marko@komunalac-nin.hr

Referent za opće i kadrovske poslove:
Nina Lipotica
e-mail: nina@komunalac-nin.hr

Kontaktirajte nas